Γιατί δεν προχωράει το πρόγραμμα “Συν-Εργασία”; Πως εντάσσονται οι επιχειρήσεις στο μηχανισμό; Η νομική σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λάρισας Μαρία Γαλλιού εξηγεί

 

Για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020 και με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ισχύει ο Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει  τον θεσμό της «Λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας», όπως θεσπίστηκε με το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19 και των έκτακτων συνθηκών. Ωστόσο, παρά την αναγκαιότητα στήριξης των επιχειρήσεων και παρά των τριών διαδοχικών βελτιωτικών νομοθετικών παρεμβάσεων διαπιστώνεται όπως εξηγεί στο xrisima.gr η νομική σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λάρισας Μαρία Γαλλιού, μια γενικευμένη απροθυμία των επιχειρήσεων να ενταχθούν στον εν λόγω μηχανισμό.

“Ενδεικτικό της μη ελκυστικότητας του Προγράμματος είναι το γεγονός ότι για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μόλις 5.600 επιχειρήσεις υπέβαλαν δήλωση ένταξης και μόλις 52.000 εργαζόμενοι δηλώθηκαν σε καθεστώς μειωμένου ωραρίου εργασίας του Προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», αν αναλογισθεί κανείς, ότι οι πληττόμενες επιχειρήσεις ανέρχονται περίπου στις 250.000” τονίζει η Δικηγόρος, LLM Αστικού και Εργατικού Δικαίου ΑΠΘ και  Νομικός Σύμβουλος Επιμελητηρίου Λάρισας.

  Για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», και ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

O μηχανισμός τέθηκε σε ισχύ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2020 με πρόβλεψη επέκτασης του προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της Χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που παρουσιάζουν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δηλώνεται η ένταξη στον μηχανισμό ως έπεται:

  • Για τον μήνα Ιούνιο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο
  • Για τον μήνα Ιούλιο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο
  • Για τον μήνα Αύγουστο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο
  • Για τον μήνα Σεπτέμβριο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι αφορά τόσο τις νέες επιχειρήσεις όσο και τις εποχικές.

Τι δυνατότητες έχουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον μηχανισμό;

Oι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον εν λόγω μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μπορούν να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του χρόνου εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, χωρίς αυτό να επιφέρει τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων από πλήρη σε μερική απασχόληση. Σημειωτέων, ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένη εργασίας πλήρους απασχόλησης στις 30.05.2020. Οπότε δεν εφαρμόζεται για τους νεοπροσληφθέντες εργαζομένους από 1.6.2020 και τους εργαζομένους με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης.

 

Με ποιους εναλλακτικούς τρόπους μπορούν οι επιχειρήσεις να δηλώσουν το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων;  

Κατά την Α’ Φάση υποβολής της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» στο πληροφοριακό σύστημα ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’, οι επιχειρήσεις – εργοδότες εναλλακτικά δύνανται να δηλώσουν το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των δηλούμενων εργαζομένων τους για τον μήνα που εντάσσονται στον Μηχανισμό είτε με χρόνο αναφοράς την εβδομάδα είτε με χρόνο αναφοράς τον μήνα είτε με χρόνο αναφοράς ορισμένο χρονικό διάστημα εντός του μήνα. Η οργάνωση του χρόνου εργασίας στην περίοδο αναφοράς καθορίζεται από τον εργοδότη βάσει των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησής του με κριτήριο αν είναι εξ αρχής γνωστές οι παραγωγικές ανάγκες του. Βέβαια, η ευελιξία αυτή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον σχετικό Μηχανισμό είναι προφανές ότι επηρέαζε τον προγραμματισμό της ζωής των εργαζομένων.

Πως πληρώνεται ο εργαζόμενος που εντάσσεται σε καθεστώς μειωμένου ωραρίου;

Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό θα εισπράττουν μειωμένο καθαρό μισθό από τον εργοδότη, που αντιστοιχεί στις μειωμένες ώρες εργασίας.. Το κράτος καλείται να αναπληρώσει το 60% του καθαρού μισθού που χάνεται λόγω μειωμένης απασχόλησης, καταβάλλοντας στον εργαζόμενο οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, για το χρόνο που δεν εργάζεται, η οποία θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα. Οπότε, εργαζόμενος που δηλώνεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον μήνα Ιούλιο, αν λαμβάνει μισθό 800,00ευρώ και απασχολείται είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως επί τέσσερις εβδομάδες (χρόνος αναφοράς η εβδομάδα) θα λάβει το ποσό των 400,00ευρώ από τον εργοδότη και το ποσό των 240,00ευρώ από το κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή θα προκύψει μείωση μισθού 160,00ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι στην περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά που προκύπτει αναπληρώνεται από το κράτος.

Τι ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει ο εργοδότης;

Κατόπιν διορθωτικών παρεμβάσεων και προκειμένου να καταστεί ελκυστικότερος ο σχετικός μηχανισμός για τους εργοδότες, το κράτος αναλαμβάνει να καταβάλει το 60% των εργοδοτικών-ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται έως και το πέρας του προγράμματος, στις 15.10.2020. Οι εργοδότες καλούνται να καλύψουν το υπόλοιπο 40% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων. Τούτο, αν και αποτελεί πρόσθετο κίνητρο προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας διαφαίνεται ότι δεν καθιστά ελκυστικότερο το πρόγραμμα καθότι θεωρείται υπέρμετρη επιβάρυνση για τους εργοδότες να καλύπτουν ποσοστό για ώρες μη εργασίας.

Βέβαια, ας σημειωθεί ότι η ασφαλιστική κάλυψη του μισθωτού διατηρείται στο 100% του αρχικού ονομαστικού του μισθού.

Μπορεί να σας αρέσουν